LICENSAVTAL – FÖRETAGARENS BORTGLÖMDA KOMMERSIELLA INSTRUMENT

En immaterialrätt har en ekonomisk funktion i och med att immaterialrätten är innehavarens immateriella kapital som kan utnyttjas i ett kommersiellt syfte. En företagare som är innehavare till en immaterialrätt kan utnyttja immaterialrätten i kommersiellt syfte genom att exempelvis bevilja en tredje part rätten att använda immaterialrätten genom licensiering. En licens bör alltid beviljas med hjälp av ett licensavtal.

En licens innebär att licenstagaren får en rätt att använda licensgivarens immaterialrätt utan att immaterialrätten i sin helhet överlåts till licenstagaren.  Utan licensen skulle licenstagarens användning av immaterialrätten utgöra ett immaterialrättsintrång i licensgivarens immaterialrätt. Licenser kan ges som exklusiva, alltså endast till en licenstagare, eller som icke-exklusiva, alltså till flera olika licenstagare samtidigt. Därtill kan licensernas användningsområde och geografiska utsträckning begränsas.

Man kan påstå att en immaterialrätt inte har något egenvärde. En immaterialrätt får ett egenvärde förstå då den används för att förhindra en tredje part från att använda den ifrågavarande immaterialrätten eller då den används som ett kommersiellt instrument. Licensiering är ett ytterst viktigt verktyg i kommersiell affärsverksamhet och grundstenen för hur man kan använda en immaterialrätt som ett kommersiellt instrument.

Licensiering är ett ytterst viktigt verktyg i kommersiell affärsverksamhet och grundstenen för hur man kan använda en immaterialrätt som ett kommersiellt instrument

Patent kan användas som ett lysande exempel på utnyttjandet av licensiering som ett kommersiellt instrument. Finland är ett av de länder i världen där det ansöks om flest patent i förhållande till befolkningsmängden. En stor del av de patent som beviljas på basis av dessa ansökningar används flitigt, medan en del främst är utfyllnader i patenthavarnas IPR-portfolier. För alla patentinnehavare med denna typen av utfyllnadspatent kan det vara lönsamt att utforska de kommersiella möjligheterna de egna IPR-portfolierna kan erbjuda gällande licensiering. Detsamma gäller självklart också varumärken och mönsterskydd. Om denna möjlighet inte utforskas riskerar licensieringsmöjligheten att bli ett bortglömt kommersiellt instrument.

Licensiering kan vara aktuellt för den företagare som exempelvis har patent eller varumärken som denna själv inte använder, som denna vill utvidga till nya produkt- eller tjänsteområden som ligger utanför det egna kunskapsområdet eller om denna vill öka på försäljningskanalerna för den egna produkten eller tjänsten.

En företagare som exempelvis har utvecklat en teknisk lösning som den har ansökt och fått patentskydd för gör sig själv en tjänst genom att överväga om det är kommersiellt och strategiskt viktigt att behålla ensamrätten till att använda den tekniska lösningen för att vara konkurrenskraftig på marknaden. Om den tekniska lösningen inte är avgörande för patenthavarens konkurrenskraft, eller om den kommersiella fördel licensiering ger är större än konkurrenskraften ensamrätten ger, är licensiering av patenten till tredje parter ett fungerande kommersiellt instrument för att effektivera den kommersiella nyttan av patenten.

A och O för ett fungerande licensförhållande är, föga förvånande, ett välskrivet licensavtal. Att endast använda standardavtal eller en färdig avtalsbotten kan bli betydligt dyrare än att ta hjälp av juridiska rådgivare för uppgörandet av licensavtalet. En exklusiv licens är en vanlig licensform som utan till situationen anpassade avtalsklausuler kan leda till icke önskvärda resultat för licensgivaren. Om en exklusiv licens ges utan att licensavtalet innehåller en obligation för licenstagaren att använda licensen, och licensgivarens kommission är bunden till licenstagarens användning av licensen, kan inkomstförsluten för licensgivaren vara förödande. Karikerat kan det gå så långt att licenstagaren efter ett tag kan köpa patenten från licensgivarens konkursbo för en struntsumma.

A och O för ett fungerande licensförhållande är, föga förvånande, ett välskrivet licensavtal

Av denna orsak bör ett välskrivet licensavtal innehålla en riskhanteringsklausul om licensgivarens rätt att ta tillbaka licensen under särskilda omständigheter, som exempelvis om den förväntade licensieringsinkomsten uteblir. Utan denna typen av avtalsklausul kan man knappast påstå att licensen är ett effektivt kommersiellt instrument. När denna typ av avtalsklausuler är under kontroll i ett välskrivet licensavtal anpassat efter den aktuella situationen och efter förhållandet mellan licensgivaren och licenstagaren är licensavtalet däremot ett mycket effektivt kommersiellt instrument för båda avtalspartnerna.

Jessica Samelin
Associate
Avance Advokatbyrå