Stadgar

Föreningens stadgar

1 § Föreningens namn, hemort och språk

Föreningens namn är såväl på finska som svenska Justus och dess hemort är Vasa stad. Föreningens officiella språk är finska och svenska.

2 § Syfte och verksamhetens art

Föreningen är en obunden ämnesförening för juris studeranden, som studerar i Vasa. Dess syfte är att gynna och utveckla Helsingfors Universitets juridiska utbildning I Vasa, att övervaka studerandenas rättigheter samt att verka som förbindelselänk under studietiden, såväl i frågor gällande studier som i studiesocial verksamhet.
Föreningens verksamhet eftersträvar ej att ge deltagarna omedelbar ekonomisk fördel.
För att förverkliga sitt syfte kan föreningen å ena sidan ordna mötes- och skolningstillfällen och seminarier för att utveckla utbildningen, å andra sidan diskussionstillfällen och fritidsaktiviteter för att gynna det sociala umgänget. Där till håller föreningen kontakt med motsvarande organisationer i andra högskolor. Föreningen idkar också informationsverksamhet och studierådgivning utanför universitetssamfundet. Föreningen kan idka till de studerande riktad avgiftsfri serviceverksamhet, så som tutorverksamhet, studiesocial verksamhet och upprätthållande av tentarkiv. Föreningen kan ansöka om medlemsskap i andra organisationer, ifall detta gynnar förverkligandet av föreningens syfte.
För att stöda sin verksamhet kan föreningen ta emot donationer och testamenten samt att med vederbörligt tillstånd anordna avgiftsbelagda nöjestillställningar och basarer. För sin verksamhet kan föreningen förvalta och äga fast och lös egendom.

3 § Medlemmarna

Som ordinarie medlemmar i föreningen kan antas studerande, som antagits till Helsingfors Universitets juridiska utbildning i Vasa. Styrelsen kan som understödsmedlem godkänna en person eller ett samfund med rättshandlingsförmåga, som vill understöda föreningens verksamhet. Föreningens möte kan kalla hedersmedlemmar, som är befriade från medlemsavgift.
En medlem har rätt att träda ut ur föreningen genom att skriftligen anmäla utträdet till styrelsen eller till dess ordförande eller genom att anmäla sitt utträde till föreningsmötes protokoll.
De ordinarie medlemmarnas och understödsmedlemmarnas medlemsavgifter bestäms av föreningens höstmöte.
När en medlem har avlagt den examen som han börjat studera för då han blev medlem, skall han uttrycka sitt intresse att förbli medlem, i egenskap av understödsmedlem, genom att inom följande läsår betala en ny medlemsavgift. På så vis kan styrelsen godkänna honom som medlem i enlighet med vad som stadgas i 3 §. Annars bör han avgå från föreningen eller styrelsen kan utesluta honom.

4 § Styrelsen

Till föreningens styrelse, som väljs av höstmötet, hör en ordförande, sekreterare och en kassör samt minst två (2) och högst sju (7) andra medlemmar. Styrelsen väljer inom sig en viceordförande som under verksamhetsåret sköter ordförandes uppgifter då denne är förhindrad.
Styrelseledamöternas mandatperiod är 1.1.-31.12.
Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, ordförande eller viceordföranden medräknad, är närvarande. Som styrelsens beslut antas den mening, som understötts av mer än hälften av de närvarande styrelsemedlemmarna. Ordförandens åsikt avgör vid lika röstetal, vid val avgör dock lotten.
Styrelsens möten är öppna för alla föreningens medlemmar. Styrelsen kan vid behov bevilja yttranderätt vid mötena; rösträtt har dock de av höstmötet valda styrelsemedlemmarna.

5 § Tecknade av föreningens namn

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande tillsammans med styrelsens sekreterare eller kassör. Styrelsen kan även bevilja övriga styrelsemedlemmar namnteckningsrätt.

6 § Räkenskapsperioden och revision

Räkenskapsperioden är 1.1-31.12.

Bokslutet med därtill hörande handlingar skall tillställas revisorerna fyra (4) veckor före vårmötet. Revisorerna skall avge sin skriftliga berättelse åt styrelsen senast en vecka före vårmötet.

Föreningen har två revisorer samt två revisorssupleanter. Revisorerna väljs av föreningens höstmöte.
Föreningens revisorers och revisorssupleanters mandatperiod är 1.1-31.12.

7 § Sammankallande av föreningsmöten

Föreningens möten sammankallas av styrelsen. Medlemmarna skall meddelas om mötet senast sju (7) dagar före mötet genom meddelande på föreningens officiella anslagstavla eller genom att skicka en möteskallelse åt varje enskild medlem. Heders- och understödsmedlemmarna underrättas dock alltid per brev. Kallelsen per brev skall sändas så, att den anländer senast sju (7) dagar före mötet.

8 § Föreningens möten

Föreningens ordinarie möten är vårmötet, som hålls före utgången av april och höstmötet, som hålls före utgången av november. Närmare tidpunkt för mötena bestäms av styrelsen.
Extraordinärt möte hålls, ifall styrelsen anser att orsak därtill föreligger eller ifall minst en tiondel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen anhåller därom av styrelsen för behandling av ärende de meddelat. Mötet skall hållas inom två (2) månader från att anhållan tillställts styrelsen.
Vid föreningens möten har varje ordinarie medlem en röst. Understöds- och hedersmedlemmarna har yttrande- och närvarorätt men saknar rösträtt. Som mötets beslut antas den mening som understötts av över hälften av de avgivna rösterna. Ordförandens röst avgör vid lika röstetal, i val och vid sluten omröstning med röstsedlar avgör dock lotten.

9 § Ärenden som behandlas vid möten

Vid föreningens vårmöte skall behandlas åtminstone följande ärenden:

Mötets öppnande;
Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare;
Konstaterande av mötets stadgeenliga sammankallande och beslutförhet;
Presentation av bokslutet, styrelsen verksamhetsberättelse och revisionsberättelsen;
Fastställande av bokslutet;
Beviljande av anvarsfrihet åt styrelsen och andra redovisningsskyldiga;
Övriga ärenden.

Vid höstmötet skall behandlas åtminstone följande saker:

Mötets öppnande;
Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare;
Konstaterande av mötets stadgeenliga sammankallande och beslutförhet;
Val av styrelseordförande och andra styrelsemedlemmar för nästa mandatperiod;
Val av två revisorer samt revisorssuppleanter för nästa räkenskapsperiod;
Fastställande av verksamhetsplan och budget för nästa räkenskapsperiod;
Beslut om medlemsavgiftens storlek;
Övriga ärenden.
Om en föreningsmedlem önskar få ett ärende till föreningsmötet för avgörande, skall styrelsen skriftligen meddelas om detta i så god tid att ärendet kan inkluderas i möteskallelsen.

10 § Mötesspråken

I föreningens verksamhet är det finska och det svenska språket likvärdiga. Vid föreningens möten får sekreteraren föra protokoll på sitt modersmål. Varje föreningsmedlem har rätt att vid behov få protokollet översatt till sitt modersmål, finska eller svenska.

11 § Upplösande av föreningen

Ifall föreningen upplöses skall föreningens medel användas till ändamål som gynnar dess syfte. Föreningens sista möte besluter närmare om användningen.

12 § Övriga tillämpliga stadganden

Föreningslagen tillämpas på övriga omständigheter om vilka ej ovan stadgats.

Närmare föreskrifter om föreningens verksamhet kan ges med kompletterande reglemente. Beslut om reglementen och ändringar i dem fattas av styrelsen med enkel majoritet. Reglementen träder i kraft direkt efter att de accepterats på styrelsens möte. Reglementen får ändå inte vara i strid med föreningens egentliga stadgar.


Reglemente om märken

1 § Föreningens band

Justus r.f.:s band är 3 cm brett och vinrött, med en guldfärgad rand vid kanten. Föreningens medlemmar använder bandet vid akademiska tillfällen. Männen bär bandet så att den är fäst vid högra axeln och kommer över bröstet till vänster, så att guldranden är i övre kanten av bandet. Kvinnorna bär bandet så att den antingen är fäst vid vänstra axeln och kommer över bröstet till höger eller som en ros vid vänstra sidan av dräkten, så att guldranden är på rosens vänstra sida. Föreningens medlemmar har rätt att lösa in föreningens band.

2 § Förtjänsttecknet

Förtjänsttecknet kan beviljas i samband med föreningens årsfest för en nutida eller före detta medlem som särskilt förtjänstfullt verkat för föreningens bästa, varit betydligt och kontinuerligt aktiv inom föreningen, eller betydligt utvecklat föreningens målsättningar. Förtjänsttecknet bärs i föreningens guldvinröda band. Högst två förtjänsttecken får beviljas per år. Beviljandet av förtjänsttecknet besluts av föreningens styrelse genom ett enhälligt beslut.