Ställningstagande mot införandet av juridisk magisterutbildning vid Åbo Akademi

Juristklubben Codex rf, Justus ry/r.f. och Pykälä ry stöder inte Åbo Akademis ansökan om rätten att utbilda juris magistrar. Undertecknade föreningar vill inte att den svenskspråkiga juridiska utbildningen i Finland går i en riktning där de begränsade personalresurser som existerar idag sprids över fler utbildningsenheter. Då de svenskspråkiga personalresurserna redan i dags dato är väldigt begränsade, vore en ökad konkurrens ett allvarligt hot mot den existerande svenskspråkiga juristutbildningen.

Helsingfors universitet har hittills haft ensamrätt och ansvar för utbildningen av juris magistrar på svenska. Ett beviljande av Åbo Akademis ansökan om införande av juridisk magisterutbildning skulle leda till att Helsingfors universitet mister sitt riksansvar och därigenom även sin kvot för svenskspråkiga studerande. Svenskspråkiga studerande skulle därav tas in via den nationella gemensamma antagningen, vilket i praktiken skulle innebära att antalet svenskspråkiga juris studerande vid Helsingfors universitet minskade drastiskt.

Undertecknade ämnesföreningar anser således att en minskning av antalet svenskspråkiga juris studerande vid Finlands internationellt högst rankade universitet skulle drabba den svenskspråkiga juristkåren i allmänhet och Helsingfors universitets svenskspråkiga utbildning, och därigenom Juristklubben Codex rf och Justus ry/r.f., i synnerhet. Helsingfors universitets ensamrätt att utbilda svenskspråkiga jurister tryggar effektivt den framtida svenskspråkiga juristkårens intressen.

Läs ställningstagandet i sin helhet: Helsingfors universitets juridiska ämnesföreningars ställningstagande mot införandet av juridisk magisterutbildning vid Åbo Akademi.