Miia Saarinen – New York, Yhdysvallat

YKSIKKÖKOHTAINEN VAIHTO – HOFSTRA UNIVERSITY, MAURICE A DEANE SCHOOL OF LAW

Opiskelen vaihto-opiskelijana Hofstran yliopistossa New Yorkin osavaltiossa syyslukukauden 2019 ajan. Opiskelijavaihto-ohjelmani perustuu Helsingin yliopiston ja Maurice A. Deane School of Law’n yksikkökohtaiseen vaihtosopimukseen. Jäljempänä olen koonnut keskeisimpiä huomioita ja vinkkejäni vaihtohakuprosessiin Yhdysvaltoihin, huomioiden erityisesti Yhdysvaltojen erityispiirteet vaihtokohteena.

Oman vaihtoyliopistoni valinnassa vaikuttivat erityisesti kohdeyliopistoni opintotarjonta, New Yorkin monikulttuurisuus ja kaupungin kulttuuriharrastusmahdollisuudet. Koin vaihtoyliopistoni opintotarjonnan tukevan omia oikeudenalapreferenssejäni, jonka lisäksi Yhdysvaltojen vuorovaikutteinen ja osallistava oppimisympäristö ja -tekniikka tarjoavat opiskelijalle arvokkaan mahdollisuuden käytännön taitojen kehittämiseksi. Lisäksi Yhdysvallat tarjoaa vaihtokohteena opiskelijalle myös mahdollisuuden tutustua vieraaseen kulttuuriin, ja erityisesti New York on osoittautunut mitä moninaisimmaksi kansainvälisen talouden ja kulttuurin keskukseksi, jossa edustettuina ovat niin eri kansalaisuudet, maailmankatsomukset kuin etniset ryhmätkin.

Helsingin yliopiston vaihtohaku EU:n ulkopuolisiin vaihtokohteisiin alkaa vuosittain pääsääntöisesti lokakuussa. Hakuprosessi Yhdysvaltoihin on kaksiportainen: kun kotiyliopisto on hyväksynyt hakemuksen ja myöntänyt vaihtopaikan, jatkuu hakuprosessin toinen vaihe hakijan ja kohdeyliopiston välillä. Kotiyliopiston tekemien valintojen jälkeen hakuprosessi etenee kunkin kohdeyliopiston erillisten ohjeiden ja aikataulujen mukaan. Näin ollen hakijan kelpoisuus kohdeyliopistoon arvioidaan sekä koti- että kohdeyliopistossa.

Hakemusasiakirjat Hofstran yliopistoon koostuvat ensi vaiheessa Helsingin yliopistolle toimitettavasta opintosuunnitelmasta, motivaatiokirjeestä, hakemuslomakkeesta sekä opintosuoritusotteesta. Opintosuunnitelma laaditaan aiempien lukuvuosien opintotarjonnan pohjalta ja siten hakijan on huomioitava mahdollisuus muutoksiin kurssitarjonnassa. Alustava opintosuunnitelma kuitenkin mahdollistaa joustavuuden myös opiskelijan suuntaan ja lopulliset kurssivalinnat tehdään kunkun yliopiston asettamien ilmoittautumisikkunoiden puitteissa riippuen vaihtojakson ajankohdasta (syys/kevätlukukausi). Lisäksi esimerkiksi Hofstran yliopisto tarjoaa vaihto-opiskelijoille opintoneuvontaa myös etäyhteydellä, jota on mahdollista hyödyntää kurssivalinnoissa opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen.

Kun sinut on hyväksytty vaihtoon Helsingin yliopistossa, sinun tulee hakea vielä erikseen kohdeyliopistoosi. Edellä mainittujen asiakirjojen lisäksi kohdeyliopisto järjestää pääsääntöisesti videohaastattelun ja standardisoidun englannin kielen kielitestin (TOEFL/IELTS) suorittamisen kielitaidon todentamiseksi. Hakuprosessin yhteydessä hakijan tulee lisäksi osoittaa täyttävänsä kohdeyliopiston asettamat terveysvaatimukset. Kohdeyliopisto toimittaa hakijalle hakuprosessin toisessa vaiheessa terveys- ja rokotusvaatimuksia koskevat tarkemmat tiedot ja lomakkeet. Hakijan tulee siten toimittaa kohdeyliopistoon myös laaja terveystarkastustodistus ja rokotustodistus, jotta opiskelija voi tulla hyväksytyksi yliopistoon.

Olennainen osa Yhdysvaltoihin suuntautuvaa opiskelijavaihtoa on opiskelijaviisumin anominen. Kun opiskelupaikka on vahvistunut, yliopisto toimittaa opiskelijalle hyväksyntää koskevan asiakirjan opiskelijaviisumianomusta varten. Vaihto-oppilaat matkustavat Yhdysvaltoihin lähtökohtaisesti J-1-viisumilla. Opiskelijaviisumianomus Yhdysvaltoihin edellyttää vaihto-opiskelijoilta DS160-lomakkeen, joka vaihto-opiskelijan tulee toimittaa edelleen Yhdysvaltojen suurlähetystöön viisumihaastattelun yhteydessä.

Lisäksi eri majoitusvaihtoehdot ja mahdolliset vakuutukset ovat huomionarvoisia tekijöitä jo hakuprosessin yhteydessä. Useimmat yliopistot tarjoavat kampusmajoitusmahdollisuuden myös vaihto-opiskelijoille, ja Yhdysvaltojen pitkien etäisyyksien vuoksi kampusmajoitus on usein vaihto-opiskelijoille myös suositeltu majoitusratkaisu. Kampusmajoittuminen edellyttää kuitenkin erillisen asuntolahakemuksen toimittamista ja siten hakijan on huomioitava kyseisten hakemusten määräpäivä majoituksen varmistamiseksi.

Yhdysvalloissa opiskelijat lähtökohtasesti vakuuttaan yliopiston puolesta ja vakuutuksen hinta peritään puolestaan yliopiston veloittamissa lukukausimaksuissa. Lähtökohtaisesti vaihto-opiskelijan tulisi henkilökohtaisesti arvioida vakuutuksen riittävyys omia tarpeitaan vastaavaksi. Tämän osalta suosittelen huomioimaan erityisesti Yhdysvaltojen korkeat terveydenhuoltokustannukset. Yhdysvaltoihin suuntautuvassa vaihtohakuprosessissa kannustan erityisesti tarvittavien asiakirjojen huolelliseen valmisteluun ja riittävän ajan varaamiseen asiakirjojen toimittamiseksi. Asiakirjojen toimittamisessa on varauduttava esimerkiksi asiakirjojen kääntämistarpeeseen sekä ruuhkiin viranomaisissa. Huolellisesti toteutettu hakuprosessi palkitsee kuitenkin lähtökohtaisesti poikkeuksellisen rikastuttavalla ja silmiä avaavalla vaihtokokemuksella Yhdysvalloissa.