Ställningstagande

Läs och sprid de juridiska studentorganisationernas ställningstagande ”De juridiska studerandeföreningarna är emot flera studieplatser!”

7.4.2014

 

De juridiska studerandeföreningarna är emot flera studieplatser!

 

De finländska ämnesföreningarna för juris studerande är oroade över statsrådets beslut som gjordes

under ramförhandlingarna att öka antalet studieplatser vid högskolorna under de inkommande åren.

Den planerade ökningen har motiverats med att det finns relativt många sökanden i proportion till

antalet studieplatser och att man genom att öka antalet studieplatser skulle få in allt fler unga till

högskolorna. Enligt utbildningsminister Krista Kiuru skulle en stor del av dessa nya studieplatser riktas

till den juridiska utbildningen. Detta har man i sin tur motiverat med att juristutbildningen är populär,

utbildningen är förmånlig att arrangera samt med juristbranschens relativt låga arbetslöshet.

 

Den juridiska utbildningen i Finland lider dock redan idag av ett i snitt mycket lågt förhållandet

mellan antalet studerande och antalet lärare. Vid de juridiska fakulteterna är förhållandet 14

studeranden per lärare, medan medeltalet vid universiteten i övrigt är mindre än 6 studerande per

lärare. För oss studerande syns detta genom att undervisningen främst ordnas genom stora

massföreläsningar med flera hundra studerande, vilket inte ger möjlighet till interaktion mellan

studerande och lärare eller möjlighet för studerandena att få personlig respons för sina prestationer.

Redan nu trängs man i föreläsningssalar som inte har sittplatser till alla kursdeltagare och slåss om

tillgång till tentböckerna. Med nuvarande resurser är det omöjligt att ordna sådan undervisning som

kunde öva upp och säkra sådana för jurister viktiga färdigheter som att uppträda, argumentera och

kunna skriva övertygande och välstrukturerade texter. T.ex. vid Helsingfors universitet har

studerandena utvärderat den juridiska utbildningen som den sämsta på hela universitetet.

 

Att spara på kvaliteten gör den juridiska utbildningen billig. Det är just denna billighet som ligger

som grund till att man vill rikta fler studieplatser till den juridiska utbildningen. En högklassig

juristutbildning är en förutsättning för Finlands rättssäkerhet, och ett växande antal antagna skulle

med största sannolikhet ytterligare försämra den redan låga standarden på utbildningen.

 

I och med att det ifjol grundades en ny juridisk enhet vid Östra Finlands Universitet har

antagningsplatserna till den juridiska utbildningen redan ökats märkbart. Det finns dock inget ökat

arbetskraftsbehov att förutspå inom branschen, och redan nu har de nyutexaminerade juristernas

arbetslöshet fördubblats de senaste åren och närmar sig tio procent. Att erbjuda en studieplats för

att utbildas till en bransch där det inte finns behov av mer arbetskraft förskjuter bara problemen

med ett par år. Det är oklokt att öka antagningsplatserna till en bransch där det i verkligheten inte

finns arbete och inte heller tecken på tillväxt. Eventuella nya studieplatser bör riktas till de branscher

där det finns ett verkligt behov av arbetskraft – juridiken är inte en av dessa branscher.

 

Tomi Tanskanen

Hallituksen puheenjohtaja

Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry

 

Sara Soini

Ordförande

Juristklubben Codex r.f.

 

Paula Lehmusjärvi

Hallituksen puheenjohtaja

Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Judica ry

 

Lotta Nahkala

Ordförande

Justus rf/ry

 

Jussi Sjöblom

Hallituksen puheenjohtaja

Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Lex ry

 

Eero Rapola

Hallituksen puheenjohtaja

Pykälä ry